Πολιτική Ποιότητας

H ERASMUS Α.Ε. έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες της επακριβώς με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2015 ώστε να διασφαλίζει την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών και να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής & συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας.

Το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η Erasmus περιλαμβάνει τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ και τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς της βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η ERASMUS Α.Ε. παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ERASMUS Α.Ε. παρακολουθεί, συντηρεί και βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση. Παρέχει επαρκείς Πόρους για τη διαχείριση της Ποιότητας όπως εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.

Καθιερώνει στόχους ποιότητας (η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα) όπως η συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων πελατών, η αξιολόγηση και η επιλογή εγκεκριμένων προμηθευτών και συνεργατών, η συνεχής εκπαίδευση και η αξιολόγηση αυτής. Η ERASMUS Α.Ε. αντιμετωπίζει τις μη συμμορφώσεις ως ενδείξεις για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και έτσι, όταν αυτές παρουσιάζονται, τις αναλύει, και δρομολογεί τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της ERASMUS Α.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.